Jesteś na stronie Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu

Przejdź na stronę Państwowej Inspekcji PracyJak zgłosić wypadek

Dodano: 5 października 2023
3:27 minut
Konferencja naukowa Postępowanie kontrolne Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Państwowej Inspekcji Pracy.

29 września odbyła się konferencja naukowa Postępowanie kontrolne Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Państwowej Inspekcji Pracy, której współorganizatorami byli: OIP we Wrocławiu oraz ZUS oddział we Wrocławiu.


Wydarzenie to przybrało wymiar ogólnopolski, a jej celem było określenie miejsca postępowań kontrolnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) w systemie prawa z perspektywy ustawowych kompetencji ZUS i PIP. Została powołana Rada Naukowa pod przewodnictwem prof. Urszuli Kaliny Prasznic. W radzie tej obok przewodniczącej zasiedli: prof. Gertruda Uścińska z Uniwersytetu Warszawskiego jednocześnie prezes ZUS; prof. Hanna Paluszkiewicz  z Uniwersytetu Szczecińskiego, dr Dorota Dzienisiuk z Uniwersytetu Warszawskiego; prof. Zdzisław Kubot z UWr a także prof. Uniwersytetu Gdańskiego Marcin Zieleniecki jednocześnie doradca Głównego Inspektora Pracy.

Konferencja naukowa Postępowanie kontrolne Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Państwowej Inspekcji Pracy


Przed rozpoczęciem wydarzenia Pani Barbara Serafinowska- NIP sekcji Prewencji i Promocji OIP we Wrocławiu, opowiedziała o  inicjatywie powstania tego przedsięwzięcia. Podziękowała za przyjęcie zaproszeń zarówno wszystkim zasiadającym w Radzie naukowej jak i prelegentom. Po kilku słowach organizacyjnych dokonano oficjalnego otwarcia konferencji. Okręgowa Inspektor Pracy Pani Małgorzata Łagocka oraz Dyrektorka wrocławskiego oddziału ZUS Pani Anna Maćkowiak przywitały wszystkich uczestników i zaprosiły do dyskusji nad oceną aktualnych uregulowań prawnych a także zachęciły do zgłaszania ewentualnych postulatów de lege ferenda.
Następnie dyr. wrocławskiego oddziału ZUS poprosiła do odczytania listu  prof. Gertrudy Uścińskiej skierowanego do uczestników i dyskutantów konferencji, panią Dr Elżbietę Czyżowską, Dyrektor Gabinetu Prezesa ZUS. Po części oficjalnej rozpoczęła się część merytoryczna moderowana przez prof. Urszulę Kalinę Prasznic. Jako pierwszy wystąpił dr Szymon Kasprowski, Główny Inspektor Kontroli ZUS  w kolejności  Katarzyna Łażewska - Hrycko, Główny Inspektor Pracy. Oba referaty były poświęcone charakterystyce działań kontrolnych. Charakterystykę kontroli w postępowaniu o szczególnym charakterze omówił w następnym wykładzie prof. dr hab. Mariusz Jabłoński z Uniwersytetu Wrocławskiego. Tę część sesji zamknął wykład dr Anny Hołdy-Wydrzyńskiej z Uniwersytetu Śląskiego omawiający ograniczenia kontroli wedle zapisów ustawy Prawo przedsiębiorców.
Moderatorem drugiej sesji była dr Karolina Stopka, natomiast dr Łukasz Jurek z Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie rozpoczął ją wykładem poświęconym wpływowi ustaleń kontrolnych na dalsze czynności prowadzone w następstwie kontroli ZUS lub PIP. O podstawach zatrudnienia w kontekście postępowania kontrolnego PIP mówił dr hab. Tomasz Duraj z Uniwersytetu Łódzkiego, a po nim ten sam temat w odniesieniu do postępowania kontrolnego ZUS podjął dr Marcin Krajewski, również z Uniwersytetu Łódzkiego. 
Podobny blok – dwóch wystąpień omawiających inne aspekty jednego zagadnienia – lecz z perspektywy sędziowskiej, wygłoszony został na koniec drugiej sesji. O wykorzystaniu materiałów z kontroli ZUS i kontroli PIP w postępowaniu w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych mówił Jarosław Błaszczak, Sędzia Sądu Apelacyjnego. Z kolei zagadnienie ich wykorzystania w postępowaniu karnym omówił Sędzia Sądu Rejonowego dr Sebastian Kowalski z Uniwersytetu Zielonogórskiego.  
Po tych wystąpieniach odbyła się dyskusja poprowadzona przez przewodniczącą rady naukowej prof. Urszulę Kalinę Prasznic. Ta część konferencji okazała się nader żywą, pełną polemik i wzajemnych odwołań, w toku której prelegenci i słuchacze poddawali wybrane wątki dalszej wnikliwej analizie popartej wiedzą naukową, ale także bogatym doświadczeniem zawodowym.
Całej konferencji i kończącej jej dyskusji nie udało się pomieścić w zaplanowanym czasie, nie ma jednak wątpliwości, że jej obszerna tematyka, choć potraktowana zdawałoby się całościowo, została jedynie zarysowana. Wydarzenie to zainicjuje więc pewne nowe spojrzenie badawcze i doczeka się najpewniej ciągu dalszego. Taki zamiar zapowiedziała już m.in. Pani Katarzyna Łażewska-Hrycko – Główny Inspektor Pracy. Konferencja ta zaowocuje także publikacją w periodyku „Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i Praktyka” 

Galeria

Zobacz magazyn Inspektor Pracy

Zobacz również

Szukaj

Logo PIP

Menu