Jesteś na stronie Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu

Przejdź na stronę Państwowej Inspekcji PracyJak zgłosić wypadek

Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu.

 • Data publikacji strony internetowej: 
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości,
 • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,
 • część filmów nie posiada napisów dla osób głuchych oraz nie posiada opisu tekstowego,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • na niektórych stronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 • na niektórych stronach elementy wejściowe nie posiadają określonego przeznaczenia,
 • do zaznaczania niektórych treści użyto jedynie wyróżnienia kolorem,
 • niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki,
 • brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu,
 • niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej,
 • niektóre elementy tekstowe przedstawiono w formie grafiki.

Wyłączenia

 • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • pliki wytworzone przez inne podmioty niż Państwowa Inspekcja Pracy i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych,
 • treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Janusz Krasoń.
 • E-mail: janusz.krason@wroclaw.pip.gov.pl
 • Telefon: 71 3710411

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu
 • Adres: Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu, ul. Zielonego Dębu 22, 51-621 Wrocław
 • E-mail: kancelaria@wroclaw.pip.gov.pl
 • Telefon: 71 3710468

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

siedziba Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu przy ul. Zielonego Dębu 22 we Wrocławiu

Do wejścia do siedziby OIP prowadzą schody wyposażone w poręcze.

W siedzibie OIP kancelaria i pokój przyjmowania interesantów znajdują się na parterze budynku. Pracownik służby ochrony służy pomocą osobom niepełnosprawnym, w tym o niepełnosprawności innej niż ruchowa.

Dla osób niepełnosprawnych ruchowo, które nie są w stanie pokonać schodów zewnętrznych (osoby korzystające z wózków inwalidzkich) przeznaczone jest wejście Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy zlokalizowanego w tym samym budynku, od ulicy Kopernika 5-9. Znajduje się tam winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych, która umożliwia poruszanie się między piętrami budynku.

W przypadku osób, które kontaktują się z urzędem w sprawach innych niż złożenie pisma w kancelarii lub uzyskanie porady, pracownik służby ochrony informuje pracownika OIP załatwiającego sprawę tej osoby o jej przybyciu i pracownik służy pomocą przy poruszaniu się po budynku.

W OIP korytarze, schody i windy są ogólnie dostępne, jednak z uwagi na wprowadzone procedury kontroli dostępu, poruszanie się po urzędzie wymaga posiadania kart magnetycznych, dlatego wszystkim gościom towarzyszą pracownicy OIP.

Na terenie Ośrodka Szkolenia znajduje się toaleta przystosowana dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu posiada parking administrowany przez Ośrodek Szkolenia PIP. Wjazd na parking jest od ulicy Kopernika. Parking posiada miejsca wyznaczone dla osób niepełnosprawnych.

Istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty interesanta.

siedziby oddziału Okręgowego Inspektoratu Pracy w Jeleniej Górze przy ul. Wincentego Pola 8A

Wejście do budynku wyposażone jest w podjazd i barierki z poręczami dla osób na wózkach i z innymi niepełnosprawnościami powodującymi swobodne poruszanie się.

W siedzibie jednostki zapewnione są wolne od barier poziomych przestrzenie komunikacyjne na parterze budynku gdzie znajdują się pokoje porad, pokój do obsługi interesantów, sekretariat i gabinet kierownika oddziału.

Wejście do budynku jest ogólnie dostępne i nie ma obszarów kontroli.

W części ogólnodostępnej parkingu zlokalizowanego przed siedzibą oddziału znajduje się wydzielone i oznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych

siedziba oddziału Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kłodzku pl. Bolesława Chrobrego 20B

W siedzibie oddziału OIP w Kłodzku, kancelaria i pokój porad znajdują się na drugim piętrze budynku. Dostępność do siedziby jest utrudniona dla osób niepełnosprawnych.

Przy wejściu do budynku znajduje się informacja dotycząca możliwości uzyskania pomocy od pracownika urzędu po zgłoszeniu takiej potrzeby przez domofon, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Istnieje możliwość wjazdu w najbliższe otoczenie budynku, lecz brak jest miejsca parkingowego przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych. Od strony Rynku znajdują się wyznaczone dla osób niepełnosprawnych dwa miejsca parkingowe (do korzystania przez wszystkie osoby niepełnosprawne korzystające z usług wszystkich urzędów znajdujących się w Rynku).

Dla zainteresowanych istnieje możliwość, wejścia na poziom zero klatki schodowej prowadzącej do pomieszczeń oddziału.

Wykonanie czynności związanych z udzieleniem porady lub złożenia pisma jest możliwe zarówno na poziomie zero (pracownik schodzi do interesanta jak i w pomieszczeniach oddziału (pracownik wprowadza zainteresowanego – o ile jest to możliwe ze względu na niepełnosprawność – interesanta). 

siedziba oddziału Okręgowego Inspektoratu Pracy w Legnicy przy ul. Lotniczej 15

Do budynku Oddziału OIP w Legnicy jest jedno wejście w pełni dostępne, bez barier architektonicznych w postaci schodów czy progów dające możliwość przemieszczania się osobom z różnymi niepełnosprawnościami w tym poruszającym się na wózkach inwalidzkich.

W budynku nie zostały wyznaczone obszary kontroli.

Sekretariat znajduje się na pierwszym piętrze, natomiast pokój porad prawnych na parterze budynku. W budynku nie ma windy. Osoby z różnymi niepełnosprawnościami, kierowane są do pomieszczenia porad prawnych.

W przypadku osób, które kontaktują się z urzędem w sprawach innych niż złożenie pisma w sekretariacie lub uzyskanie porady, pracownik porad prawnych informuję pracownika załatwiającego sprawę tej osoby o jej przybyciu, ewentualnie służy pomocą przy poruszaniu się w ograniczonym zakresie po budynku.

Istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty interesanta.

siedziba oddziału Okręgowego Inspektoratu Pracy w Wałbrzychu przy ul. Generała Andersa 136

W OIP Oddział w Wałbrzychu pokój porad znajduje się na parterze budynku natomiast kancelaria na I piętrze.

Z tyłu budynku przed wejściem zainstalowany jest dzwonek przywoławczy informujący wyznaczonego pracownika o przybyciu osoby niepełnosprawnej. Pracownik otwiera osobie wejście i doprowadza do pomieszczenia na parterze, w którym udzielane są porady.

W przypadku złożenia pisma w kancelarii wyznaczony pracownik informuje pracownika kancelarii o tym fakcie, po czym pracownik kancelarii schodzi i odbiera pismo.

Osoba niepełnosprawna ma możliwość wejścia do siedziby z tyłu budynku. Szerokość bram, furtek i ciągów komunikacyjnych zewnętrznych jest wystarczająca do poruszania się na wózku inwalidzkim. Od głównego wjazdu na teren oddziału zamontowany jest przyścienny pochwyt dla osoby niepełnosprawnej, który prowadzi do tylnego wejścia z dzwonkiem przywoławczym.

W Oddziale w Wałbrzychu jest możliwość poruszania się osoby niepełnosprawnej tylko na parterze budynku.

Oddział Wałbrzych posiada własny parking z wydzielonym z tyłu budynku miejscem parkingowym przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych.

Istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty interesanta.

Szukaj

Logo PIP

Menu