• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

11.03.2020

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osób fizycznych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowy Inspektor Pracy we Wrocławiu, z siedzibą przy ul. Zielonego Dębu 22, 51-621 Wrocław

2. Inspektorem Ochrony Danych powołanym przez Administratora jest Janusz Krasoń, nadzorujący prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@wroclaw.pip.gov.pl

3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane:

a) w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, zgodnie z art 6 ust. 1 lit. c) RODO, w szczególności:

• w celu realizacji zadań ustawowych Państwowej Inspekcji Pracy wskazanych w art. 10  Ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy;

• w celu realizacji obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;

b) na podstawie zawartych umów, zgodnie z art 6 ust. 1 lit. b) RODO;

c) na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art 6 ust. 1 lit. a) RODO.

4. Odbiorcą danych osobowych mogą zostać: inne jednostki organizacyjne PIP, uprawnione organy publiczne, podmioty wykonujące usługi niszczenia i archiwizacji dokumentacji.

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej na podstawie prawnie wiążącego i egzekwowalnego instrumentu między organami lub podmiotami publicznymi.

6. Dane przechowywane będą przez czas określony w przepisach prawa.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie danych w celu wskazanym w punkcie 3 lit. a) jest wymogiem ustawowym, koniecznym do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

11. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Administrator wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania, a także ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia.

 

 


GIP Przejdź do GIP Porady prawne

Kalendarium

PWŚCPSN
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456

Wypadki