Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (DzU.14r.1502 ze zm. oraz DzU.15.1268) obowiązkiem pracodawcy jest zawiadomienie właściwego okręgowego inspektora pracy o zawarciu umowy o pracę na czas określony podyktowanej obiektywnymi przyczynami leżącymi po stronie pracodawcy.