• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

20.06.2022

Konferencja naukowa „Monitoring w zakładzie pracy – aspekty prawne i organizacyjne”

W dniu 10 czerwca 2022r. na Uniwersytecie Wrocławskim odbyła się konferencja naukowa „Monitoring w zakładzie pracy – aspekty prawne i organizacyjne”. Została ona zorganizowana przez Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu, Zakład Prawa Pracy Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Okręgową Izbą Radców Prawnych we Wrocławiu.

Konferencję otworzyli Dziekan WPAE UWr prof. dr hab. Karol Kiczka wraz z okręgowym inspektorem pracy Małgorzatą Łagocką. Referat wprowadzający wygłosiła główny inspektor pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko, po którym nastąpiła kolejna część spotkania, której moderatorem była dr hab. Agnieszka Górnicz-Mulcahy z Uniwersytetu Wrocławskiego, asystent sędziego SN. W wydarzeniu uczestniczyli również zastępcy głównego inspektora pracy Jarosław Leśniewski i Dariusz Mińkowski. W tej części uczestnicy konferencji mieli okazję wysłuchać referatu prof. dr hab. Mariusza Jabłońskiego i dr Krzysztofa Wygody z Uniwersytetu Wrocławskiego, którzy poruszyli problematykę dopuszczalności monitorowania pracowników bez ich wiedzy oraz przetwarzania przez pracodawców danych biometrycznych, dr Dominiki Dörre-Kolasy z Uniwersytetu Jagiellońskiego, która również wypowiedziała się na temat dopuszczalności przetwarzania danych osobowych pracowników oraz dr Macieja Zielińskiego z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  poruszającego w swym wystąpieniu kwestie odnoszące się do monitoringu służbowej poczty elektronicznej oraz badania aktywności pracowników w internecie.

W drugiej części konferencji przedstawiciele wrocławskiego inspektoratu: Janusz Krasoń wykonujący w nim obowiązki inspektora ochrony danych osobowych oraz starszy inspektor pracy – główny specjalista Łukasz Paroń wygłosili wystąpienia, w których problematykę monitoringu przedstawili z perspektywy organów kontroli PIP.  Natomiast kolejny przedstawiciel środowiska naukowego miejscowego uniwersytetu dr hab. Jacek Borowicz rozprawiał o korelacji pomiędzy monitoringiem w zakładzie pracy a ochroną tajemnicy zawodowej.

Podsumowaniem całego przedsięwzięcia była dyskusja moderowana przez nadinspektor pracy Barbarę Serafinowską z OIP Wrocław, w której udział wzięli wcześniejsi prelegenci: Jacek Borowicz,  Łukasz Paroń oraz Janusz Krasoń i której przedmiotem były kwestie będące tematem konferencji.

Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko wygłaszająca referat


 GIP Przejdź do GIP Porady prawne