Jesteś na stronie Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu

Przejdź na stronę Państwowej Inspekcji PracyJak zgłosić wypadek

Dodano: 7 maja 2024
2:27 minut
Zdjęcie z wydarzenia

W dniu 23.04.2024 roku w sali Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu, odbyło się seminarium pt. „Kwalifikacje, uprawnienia, kompetencje posiadane przez pracujących na budowie, gwarancją bezpiecznych zachowań?”.

Pomysłodawcą i moderatorem spotkania był Jarosław Głowacki – nadinspektor pracy, koordynator działającej w strukturze Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu dolnośląskiej sekcji budowlanej, której inspektorzy pracy na co dzień zajmują się kontrolą zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy na dolnośląskich budowach. W panelu dyskusyjnym zasiedli przedstawiciele Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu i Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy, ale przede wszystkim osoby spoza urzędu, Członkowie Rady ds. Bezpieczeństwa w Budownictwie przy OIP we Wrocławiu, którym bliskie są zagadnienia bezpieczeństwa pracy na dolnośląskich budowach: przedstawicie Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa i Architektów RP, wrocławskich uczelni wyższych tj. Politechniki Wrocławskiej i Uniwersytetu Przyrodniczego oraz środowisk budowlanych. Dodatkowo aktywnie uczestniczył w dyskusji i podzielił się swoimi doświadczeniami w przedmiocie seminarium, przedstawiciel Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie.

Dyskusja objęła zagadnienia: kwalifikacji, uprawnień, kompetencji, których obowiązek posiadania wynika z przepisów, w szczególności z przepisów bhp; procesu doskonalenia metod pracy i podnoszenia kwalifikacji, zarządzania zasobami ludzkimi i bezpieczeństwem pracy oraz niedoborów kadrowych wynikających z systemu kształcenia szkolnego i pozaszkolnego.

W trakcie dyskusji uczestnicy spotkania zgodzili się z postawioną przez moderatora tezą, że nie można udzielić jednoznacznie pozytywnej odpowiedź na pytanie zawarte w tytule seminarium. W toku dyskusji jej uczestnicy podjęli próbę zdiagnozowania problemu. Jako przyczyny tego stanu wskazano na: 

  • niewłaściwą postawę osób posiadających wymagane kwalifikacje tj. lekceważenie przepisów i brawurę; 
  • brak uregulowań prawnych w zakresie obowiązku (na wzór zawodów medycznych) bieżącego, cyklicznego aktualizowania wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodu, które nie nadążają za postępem technicznym i zmianami w prawie; 
  • wydawanie bezterminowo dokumentów stanowiących uprawnienia do wykonywania danego zawodu, bez obowiązku cyklicznej weryfikacji wiedzy i umiejętności oraz w wielu przypadkach brak prawnych możliwości pozbawienia uprawnień w stosunku do osób niewłaściwie wykonujących pracę;
  • znikome zainteresowanie przedsiębiorców weryfikacją i podnoszeniem poziomu kwalifikacji swojej kadry inżynieryjno-technicznej, ograniczenie szkoleń wyłącznie do obowiązkowych szkoleń w dziedzinie bhp,
  • powszechne zaufanie do dokumentów, a nie do faktycznych kompetencji i umiejętności operatorów;
  • swoboda kształtowania przez uczelnie wyższe, ram programowych dla studiów technicznych na kierunkach związanych z budownictwem, w tym pomijanie zagadnień dotyczących bhp,
  • ograniczone możliwości kształcenia nowych kadr, na poziomie szkolnictwa zawodowego i średniego z powodu zmniejszającej się liczby szkół i kierunków kształcenia w zawodach budowlanych.

W spotkaniu, oprócz 10 panelistów, uczestniczyły bezpośrednio 32 osoby oraz ponad 40 osób on-line. 

Zobacz magazyn Inspektor Pracy

Zobacz również

Szukaj

Logo PIP

Menu