Komunikat XIII Międzyresortowej Komisji ds. Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy dotyczący akrylonitrylu

Międzyresortowa Komisja do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy zwraca uwagę przedsiębiorców, pracowników oraz organów kontroli na nowe propozycje Parlamentu Europejskiego i Rady wiążących wartości dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego dla akrylonitrylu: ośmiogodzinne - 1 mg/m3 (0,45 ppm); krótkotrwałe - 4 mg/m3 (1,8 ppm) i propozycję oznakowania „skóra". Wartości te będą miały zastosowanie po czterech latach od wejścia w życie dyrektywy zmieniającej dyrektywę 2004/37/WE.

Powyższa informacja umożliwi przedsiębiorcom przygotowanie lub dostosowanie procesów pracy do wymienionych dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego dla osób pracujących przy produkcji i stosowaniu akrylonitrylu.